MONITORING PŁATNOŚCI I WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Usługa monitorowania należności umożliwia klientowi kontrolę nad terminowością spłat dokonywanych przez kontrahentów i jest skutecznym narzędziem umożliwiającym firmie utrzymanie płynności finansowej. Umożliwia również powstrzymanie pojawiania się należności przeterminowanych

Korzyści wynikające z MONITORINGU PŁATNOŚCI :

  •  Poprawa płynności finansowej firmy
  •  Ograniczenie ryzyka poniesienia strat poprzez bieżące wykrycie nieterminowych zapłat przez odbiorców
  •  Możliwość oddania sprawy do szybkiej windykacji
  •  Podniesienie skuteczności windykacji – monitoring  umożliwia szybkie ujawnienie sygnałów będących przesłanką do rozpoczęcia procedury windykacyjnej
  •  Koncentracja na swojej działalności
  •  Utrzymanie pozytywnych relacji klientów z ich kontrahentami

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Prowadzona przez nasze biuro windykacja należności ma doprowadzić do spłaty zaległych płatności w wyniku polubownego załatwienia sprawy, co jest o wiele mniej kosztownym procesem, niż skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego. Na tym etapie przedstawiamy dłużnikowi propozycje polubownego rozwiązania problemu, jednocześnie uświadamiając mu konsekwencje prawne i finansowe wynikające z odmowy spłaty zadłużenia.

Windykacja polubowna obejmuje szereg działań takich jak:

  • wysyłanie wezwań do zapłaty w tym: pism, faksów, e-maili, SMS-ów,
  • negocjacje telefoniczne, ustalenie przyczyn opóźnienia w spłacie, negocjacje warunków spłaty,
  • podpisanie ugody lub uznania zadłużenia a także monitorowanie zawartych porozumień,
  • uzyskanie dokumentów rejestrowych dłużnika oraz weryfikacja danych teleadresowych,

 

Metoda windykacji polubownej odzyskiwana jest zdecydowana większość należności z sektora B2B, dlatego istotnym jest, aby jak najszybciej nawiązać kontakt z dłużnikiem i nakłonić go do dobrowolnej spłaty.